Silver – 2

15U Girls – OVA Beach Tour Satellite, Chinguacousy – Fournier, N (Edge Elite Plus)/Scott, A

16U Boys – OVA Beach Tour, Ashbridges Bay – Tsiapalis, M (Edge Elite Plus)/Winser, C

14U Girls – OVA Beach Tour, Barrie – Kahler, K (Edge Elite)/Gallagher, E